[Rozmiar: 11674 bajtów] [Rozmiar: 111852 bajtów] [Rozmiar: 459 bajtów]

Aktualności Historia Patron Galeria Kontakt
Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Koncepcja pracy
Program profilaktyki
Wykaz podręczników
Deklaracja wyboru języka
Oświadczenie rodzica

Projekty edukacyjne
Informacje dla rodziców
Zasady realizacji
Załączniki
Baza tematów

Dla uczniów klas III
Ważne terminy
Szkoły ponadgimnazjalne
Zasady rekrutacji śląsk Zasady rekrutacji małopolska

POROZUMIENIE o WSPÓŁPRACY
pomiędzy FUNDACJĄ „KRZYŻ DZIECKA”
a GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w PISARZOWICACH


§1
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie warunków współpracy pomiędzy Gimnazjum im.nJana Pawła II w Pisarzowicach a Fundacją „Krzyż Dziecka”


Stronami porozumienia są:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach reprezentowane
przez pana dyrektora Macieja Żarskiego
oraz
Fundacja „Krzyż Dziecka” reprezentowana przez pana prezesa Macieja Derbina

§2
W związku z realizacją niniejszego porozumienia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach i Fundacja „Krzyż Dziecka” zobowiązują się do pomocy i wsparcia, a w szczególności do:

  1. Propagowania wśród młodzieży gimnazjum idei wolontariatu.
  2. Propagowania wśród młodzieży szlachetnych zasad pomocy bliźnim.
  3. Pomocy merytorycznej, technicznej i logistycznej przy organizacji imprez przez fundację.
  4. Nieodpłatnego udostępniania przez szkołę pomieszczeń na akcje i przedsięwzięcia organizowane przez fundację.
  5. Propagowania w środowisku lokalnym działalności fundacji.

§3
Porozumienie o współpracy zawarte zostaje na czas nieokreślony.


§4
Każda ze stron ma możliwość wypowiedzenia porozumienia o współpracy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dla obu stron.


Porozumienie podpisali
Prezes Fundacji „Krzyż Dziecka”
Maciej Derbin

Dyrektor Gimnazjum
Maciej Żarski


Pisarzowice 21.12.2012 r.Szkoła partnerska
Wywiad z M. Żarskim
Współpraca

Nabór
Podanie
Zasady rekrutacji

Z galerii zdjęć